Bộ máy tổ chức

Logo QISC

BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÓ CÁC PHÒNG BAN, XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC

Ông Nguyễn Trung Quân
Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Xuân Vinh
Phó giám đốc Công ty
Ông Trịnh Thanh Thủy
Phó giám đốc Công ty
Ông Huỳnh Chí Dũng
Giám đốc Xí nghiệp DTBD Công trình
Ông Trần Minh Hoàng
Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp
Ông Phạm Châu Hòa
Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn-Thiết kế
Ông Cao Thương
Chủ tịch HĐTV Công ty cấp nước Dung Quất
Bà Bùi Thị Hoàng Phụng
Trưởng phòng TC-HC
Bà Hoàng Thị Thương
Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Thanh Vinh
Trưởng phòng Kỹ thuật-QLDA
Ông Nguyễn Tấn Thiện
Trưởng phòng Kinh doanh
Ông Lê Quang Bảo
Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Võ Đình Nhuận
Phụ trách Ban bồi thường GPMB