Tầm nhìn – chiến lược

Logo QISC

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xây dựng công ty phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, khẳng định thương hiệu, hoàn thành các mục tiêu chiến lược.

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

Tập trung phát triển 02 lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và  kinh doanh thương mại dịch vụ.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Nâng cao trình độ quản lý, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Vững mạnh về tổ chức, phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh.

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và lấy lợi ích người lao động làm động lực phát triển.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA DNNN

Tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng KCN và hạ tầng đô thị. Bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả.